Oppslagstavle for Asperud

 • Produksjonsplan for trehusprosjekt Lia

  Publisert 12. des. 2020

  Vedlegg viser produksjonsplan for Asperudlia. Pr. dato ligger prosjektet på plan. Men i dagens covid 19 situasjon så kan endringer raskt inntreffe.

  Plan redigert for bedre oversikt / visualitet 4.1.21

 • Protokoll fra digital GF 2020

  Publisert 13. okt. 2020

  Protokoll fra årets digitale GF er nå lastet opp i Lettstyrt. Se vedlegg.

 • Status rehabilitering av trehus.

  Publisert 02. okt. 2020

  Leverandør er valgt, det ble DVS Entreprenør. De har lang og god erfaring med slike arbeider i borettslag. 

  Kontraktsmøte og signering av kontrakt ble gjennomført denne uken.

  Allerede neste uke begynner forberedelser, mannskapsrigg skal bestemmes plassering, lagringsområde  etc. 

  Varighet for prosjektet er til våren 2022. 

   

  Område hvor  arbeidene vil starte er mest sannsynlig i Asperudåsen, for her er alle typer trehus som vi har og vi vil tidlig få avdekket eventuelle utfordringer. I tillegg så er tilkomsten her god. 

   

  Det vil bli avholdt orienteringsmøter før oppstart, disse møtene vil bli pr. Område.

   

  Det vil komme mer info i slutten av uke 41, begynnelsen på uke 42

   

  Hilsen prosjektgruppa, Øyvind, Harry og Tor Atle

 • Informasjon og innkalling til digitalt årsmøte i Asperud Borettslag

  Publisert 01. sep. 2020

  Alle andelseiere skal ha fått utdelt innkalling til årsmøte og informasjonsskriv knyttet til gjennomføringen av dette. Vi legger det også ut her slik at de som ønsker det kan få det digitalt.

  I tillegg til dette legges bruksanvisningen for hvordan man kan delta digitalt (guide fra USBL) for de som trenger bistand til dette. Ta kontakt med oss her dersom du har spørsmål til gjennomføringen eller mangler informasjon.

  Vi er nøye på å følge reglene for smittevern så det er fint om så mange som mulig benytter den digitale løsningen for deltakelse, og at vi holder fysisk oppmøte tilgjengelig for de som trenger dette.

  På forhånd, takk for forståelsen! :)

 • Status prosjekt trehus-rehabilitering pr. 24. august

  Publisert 24. aug. 2020

  Arbeidene med utvelgelse av entreprenør for rehabiliteringsprosjektet nærmer seg siste fase, møter er i gang med aktuelle leverandører for avklaringer. Når disse møtene er gjennomført vil valg av leverandør bli gjort.

  Når valg av leverandør er gjort vil vi komme over i neste fase, planlegging av utførelsen. Eksempler: Når skal arbeidene starte opp og hvor skal vi begynne etc.  

  Stipulert byggetid er antatt 12 – 15 mnd. fra oppstart. Oppstart forventes i løpet av høsten / senhøsten.

  Det er et stort prosjekt og det er 100 boenheter som blir berørt. De 100 boenhetene er både på Toppen i Lia og på Åsen.

  Det er helt sikkert mange som har spørsmål og det vil og sikkert bli mange ønsker. Noe som flere av dere allerede har bukt Lettstyrt for å stille spørsmål om. Vi prøver å svare disse opp jevnlig.

  Når vi vet mer om planer og hvor vi kommer til å starte, vil prosjektgruppa arrangere infomøter. I disse tider må vi sikre at vi følger anbefalinger for smittevern, vi planlegger derfor å gjøre dette pr. område / grupper av hus. Og vi kommer til å gjøre dette ute i bo-området for å ivareta smittevernet.

  Et av hovedprinsippene for rehabiliteringen er LIKHET. Lik fasade, (balkonger, rekkverk, vinduer, dører, gjerder, lys, etc.)

  Som nevnt i forrige info om balkonger, så er det noen som har stor balkong ca. 18 m2, noen har liten balkong ca. 7 m2. For å kunne utvide balkonger må det søkes til Plan og Bygg for godkjenning. Dette er noe som valgt entreprenør skal gjøre. Det vil da bli en søknad pr. bygg ( ikke pr. andel). De som ønsker større balkong må dekke kostnaden med søknad, samt merkostnad for økning av areal et for balkongen.

  Vi har i forespørsel bedt om pris på div, som har vært etterspurt, dette for å få gode priser. Eksempler på mulige tilvalg:

  ·       Loftsluke/stige til kaldloft

  ·       Utvendig stikkontakt ved inngang og ved balkong, inkl. tilkobling jording

  ·       Markiser (kvantumstilbud når en er flere)

  ·       Balkonger

  Dette er bare et forvarsel, vi kommer tilbake med mer info om dette, det vil også bli sendt ut mer informasjon med bestillingsskjema for de aktuelle tilvalgene når prosjektet er startet opp.

  Vi vet at flere av dere venter på oppstart, da dere har dårlige dører, vinduer eller andre «skavanker», og vi har forståelse for dette. Oppstår det en «krise» forsøker vi å finne en midlertidig løsning.  Årsaken til dette er likhetsprinsippet, eksempel: leilighet x skal ha samme dør som naboen.

  Vi oppdaterer info så snart vi har noe nytt å fortelle, og har dere spørsmål, bruk Lettstyrt. 

  Hilsen Prosjektgruppa      

  Øyvind, Harry og Tor Atle                                         

 • Viktig informasjon angående generalforsamlingen 2020

  Publisert 15. jun. 2020

  Generalforsamlingen 17. juni blir utsatt til over sommeren

  På grunn av begrensningene smittevernbestemmelsene gir, har det ikke vært mulig å gjennomføre årets generalforsamling ved fysisk oppmøte. Styret har derfor jobbet med en digital løsning, men det har vært uklarheter rundt kravene for dette. En avklaring av lov- og regelverk knyttet til gjennomføring av digitale generalforsamlinger i borettslag er ventet 24. juni.

  Det vil også sannsynligvis komme oppmykninger av smittevernreglene før ferien, som kan innebære at generalforsamlingen kan gjennomføres ved fysisk oppmøte. Vi kommer tilbake med informasjon til beboerne om ny dato for generalforsamlingen og hvordan den skal gjennomføres, før 1.juli. Inntil videre forlenges det sittende styrets fullmakter. Denne utsettelsen vil ikke påvirke den løpende driften av borettslaget eller vedlikeholdsprosjektene.

  Mvh
  Styret Asperud brl.

  Oslo 15.06.2020
 • Informasjon og status rehabilitering av trehus og rekkehus pr. Juni 2020.

  Publisert 07. jun. 2020

  Dette er det største vedlikeholdsprosjektet i Asperud borettslag sin historie. Arbeidene med kartlegging, spesifisering og beskrivelse av dokumentasjon for tilbudsinnhenting er nå utført. Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med valgt leverandør for prosjekt og byggeledelse, USBL Prosjekt.
  Tirsdag 2. juni ble det gjennomført tilbudsbefaring, 4 firmaer deltok på befaringen, de interesserte firmaer har nå frist frem til 23. juni med å levere tilbud.

  En vil derfor i tiden fremover kunne oppleve at deg går personer rundt tre- og rekkehus og gjør undersøkelser.

  Etter at tilbud er mottatt skal de gjennomgås og evalueres, avklaringsmøter gjennomføres før valg av leverandør velges. Målsetting er at dette arbeidet skal være utført til ferien.

  Når det blir oppstart er avhengig flere faktorer, når kan de som velges starte på gjennomføringen.
  Vi håper på at vi kommer i gang i løpet av august / september.
  Hvor lang tid hele prosjektet vil ta er avhengig av valgt leverandørs kapasitet, men det er antydet 10 – 18 mnd.

  Hvilke områder som blir startet med vet vi ikke enda, antall oppstartsområder vil og være avhengig av leverandørs kapasitet.

  Hva er det som skal utføres? (grovt forklart)
  • Tak og takstein skal skiftes på alle trehus, inkludert takhatter, gjennomføringer og renner og beslag
  • Vegger skal fremlektes, ekstra isolasjon, ny vindtetting og ny panel, det er blitt skiftet panel på en del bygg tidligere, spesielt på Asperudtoppen. Disse vil ikke bli skiftet på nytt. All trepanel kommer ferdig grunnet, vil bli ferdig malt etter montasje. Veggene som ikke skal skiftes blir malt på nytt. Alle farger som ca. likt som i dag.
  • Balkonger skal skiftes, det er flere typer og størrelser av balkonger. Kartlegging viser at flere balkonger er utvidet fra opprinnelig størrelse, hvis flere ønsker dette må det sees på i god tid da dette er søknadspliktig arbeid. Viktig at det ikke forsinker arbeidene. Terrasser er den enkelte beboers eget ansvar og vil ikke bli gjort noe med.
  • Ytterdører, terrassedører og vinduer skiftes (ikke de som er skiftet de siste 5 år, samt de som er innsatt av eier i u.etg.)

  Det skal ikke gjennomføres noe innvendig arbeid, bortsett fra:
  • de som ikke har luke med trapp til kaldloft, vil kunne få montert dette.
  • Innvendig listing av dører og vinduer blir av prishensyn, en standard leveranse. De som har profilert listverk, vindusbrett etc. vil kunne få dette remontert om det lar seg gjøre.

  Men, det vi vet er at det er at dere som bor i tre- og rekkehus må begynne å forberede ser på de kommende arbeider.
  Vi kommer nærmere tilbake med informasjon når plan foreligger, men forbredelser kan starte. For leverandører forutsetter for sin pris at de vil få normal god tilkomst til områder hvor det skal utføres arbeider. Dvs.:
  • Vekster og trær som står inntil byggene må tas bort - fjernes før oppstart
  • Private «pryd» gjenstander må demonteres før oppstart
  • Markiser, screen, og persienner (innvendig og utvendig) må demonteres og ivaretas/ lagres. Det vil bli et felles tilbud fra markiseleverandør som alle som planlegger å kjøpe nytt kan benytte seg av.
  • Alle balkonger my ryddes før oppstart.
  • Det vil bli satt opp stillaser rundt de fleste av byggene, og det vil bli mye tråkk av de som arbeider. Blomster – blomsterbed inntil husene bør derfor flyttes før oppstart.

  Er nok mange av dere som vil ha spørsmål med hva som må bort, legg inn melding på asperud.no og vi vil komme å se på det sammen med dere.

  Ny informasjon vil komme når vi har noe nytt å berette.
 • Prosjekt rehabilitering av rekkehusene er startet

  Publisert 12. feb. 2020

  Byggekomiteen i styret, som består av: Tor Atle Gjerde, Harry Amundsen og Øyvind Østingsen, har i lenger tid arbeidet med hvem som skal ha bygge- og prosjektledelsen for rehabiliterigs-prosjektet av rekkehusene.

  Det er blitt innhentet priser og gjennomført flere møter leverandører og valget falt til slutt USBL prosjekt.

  Oppstartsmøte ble gjennomført på Aspen onsdag 5. februar.
  Prosjektet vil gå i faser.

  Fase 1, med vurderinger og valg av løsninger, så skal det utarbeides en beskrivelse og tilbudsinnhenting. Det skal utarbeides SHA plan og miljøsaneringsrapport etc.

  Fase 2 blir det evaluering av tilbud og kontrahering.

  Fase 3, Gjennomføring.

  Når det blir oppstart og byggetid er det vanskelig å si noe konkret om enda, entreprenør skal velges og kontraheres, kapasitet vil også være avgjørende for dette. Styret vil orientere etter hvert den som plan foreligger. Men det er en målsetting om å komme i gang i løpet av ettersommeren - høsten.

  Flere av dere har allerede registrert at det har vært befaringer for rekkehusene, det kommer til å bli flere befaringer i tiden som kommer. Flere av dere vil også komme til å bli kontaktet for å komme inn i leilighetene også å befare loftene.

  Det er mye som skal planlegges og deres som bor i rekkehus kommer til å bli involvert på mange områder. Vi kommer tilbake til det etter hvert.

  På bildet som ligger ved er fra venstre, Tor Atle Gjerde, Harry Amundsen og Øyvind Østingsen fra byggekomiteen Asperud, fra USBL Prosjekt, prosjektleder Trond Hagen, byggeleder Halvor Mohagen og avdelingsleder og energirådgiver Lasse Handegård.

  Dette var en første info fra byggekomiteen / styret.
 • Utskifting av dører og vinduer - spørsmål til styret

  Publisert 23. sep. 2019

  Det kommer inn mange spørsmål i forbindelse med skifte av dører og vinduer:

  1. Alle de eldste vinduer (med krok) skal være skiftet.
  En del nyere vinduer som har gått i stykker, eller har råteskader skal også være skiftes.

  2. Mange har spørsmål eller kommentarer til utskiftingen og til eldre dører og vinduer som ikke er skiftet. Se eget oppsalg angående dette.

  3. Vaktmester har fjernet markisene hos en del beboere. Noen av disse markisene var festet feil
  direkte på vinduene. Etter utskiftingen må markisene festes på mur. Alle som har fått fjernet markisene vil bli kontaktet av styret når vurderingen av hvordan saken skal løses er klar.

  4. En del markiser var festes på mur, og her ble kun markisearmen løsnet. Etter utskiftingen skal armene festes igjen med beslag.

  5. De nye dørene inn til leilighetene har sikre låser, de er godkjent av forsikringsselskapet.
  Navneskilt må ikke spikres fast på de nye dørene, da blir dørene ikke brannsikker lenger. Navneskilter må limes på dørene.

  6. Inngangsdørene til blokkene er skiftet. Nå skal alle dørpumpene og låsene virke ganske bra. Styret har bedt om tilbud for å få skiftet alle låsene. Da vi dørene låse bedre.

  7. De nye dørene er av metall, og dørpumpene kan ikke frakobles. Mange ønsker å holde ytterdøren åpen for å bære inn store gjenstander. Det er viktig at dere ikke bruker steiner og andre harde saker får å holde døren åpen.

  8. De nye balkongdørene er uten sprosser. Ved tidligere utskiftinger har det vært satt inn dører
  med sprosser og dører uten sprosser, så det har ikke vært like dører i hele borettslaget siden
  utskiftingene startet for mange år siden.

  9. De nye utgangsdørene til hage/uteområdene kan kun åpnes og stenges fra innsiden. Styret
  arbeider med å få nye lås på dørene.

 • Protokoll fra generalforsamlingen 08. mai 2019. Innkallingen til generalforsamlingen

  Publisert 18. jun. 2019

  Vedlagt ligger innkallingen til generalforsamlingen 08. mai 2019 og protokollen fra generalforsamlingen.
  Inkludert er borettslagets husordensregler og vedtekter.